Deelnamevoorwaarden.

1. WENZ stelt voor deze actie 1 reis naar Aarhus voor 2 personen t.w.v. € 1500,- beschikbaar. Contante uitbetaling is mogelijk. De prijs wordt toegekend middels verloting door een onpartijdige derdeen is niet overdraagbaar. U hoeft uw prijs met niemand te delen. De genoemde prijs is netto. U hoeft geen kansspelbelasting te betalen, want die wordt door WENZ voldaan.

2. Om uw kans op een prijs te benutten, dient uuiterlijk voor 18-08-2019 te reageren. Reageren kan met de bijgaande bestelbon, online en telefonisch. Indien wij uw reactie na de einddatum ontvangen, dan is uw kans op een prijs ongeldig. Bij weigering of niet aanvaardingvan de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, of indien de winnaar niet reageert op bericht van de organisator, zal de prijs niet worden uitgekeerd aan degene die de prijs gewonnen heeft. In dat geval is K-MailOrder GmbH & Co. KG gerechtigd een andere winnaar te trekken aan wie de prijs zal toekomen conform de bepalingen van dit reglement. K-Mail Order GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor de opgave van verkeerdegegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres) door de deelnemer, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagdeverstrekking van gegevens door de deelnemer, of voor verlies van dergelijke gegevens.

3. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt uw kans om te winnen niet. Als u niet bestelt, kunt u uwbestelbon in de bijgesloten antwoordenvelop insturen.

4. Deze actie is georganiseerd conform de gedragscode promotionele kansspelen. Voor klachten over de prijsactie kunt u terecht bij WENZ, Postbus 134, 3000 AC Rotterdam.

5. De gewonnen prijs wordt door WENZ uitgekeerd. De winnaar wordt uiterlijk bekend gemaakt op 31-03-2020. De winnaar krijgt van WENZ hierover schriftelijk bericht. De prijs zal uiterlijk op 30-04-2020 aan de winnaarworden uitgekeerd. Na 30-04-2020 kunt u de uitslag aanvragen bij WENZ. U kunt dit doen via de post (Postbus 134, 3000 AC Rotterdam) of door middel van een e-mail aan onze klantenservice (service@wenz.nl) onder vermelding van 'WENZ winactie Aarhus'.

6. Medewerkers en inwonende gezinsleden van K-Mail Order GmbH & Co. KG of dochterondernemingen, alsmede een ieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van dezeactie zijn van deelname uitgesloten.

7. Prijswinnaars hebben het recht hun medewerking aan publiciteit te weigeren. Indien de prijswinnaar meewerkt aan publiciteit zal WENZ ter bescherming van de privacy zoveel mogelijkrekening houden met de wensen van betrokkene.

8. Deelname vanaf 18 jaar.

9. De prijsactie is georganiseerd door K-Mail Order GmbH & Co. KG, Sachsenstrasse 23, 75177 Pforzheim, Duitsland ter promotie van het merk WENZ en wordt over het hele concern ingezet. Door deelname aan de prijsactie gaat de deelnemer ermee akkoord, dat K-Mail Order GmbH & Co. KG de gegevens gedurende de duur van de prijsactie bewaart. Deelnemerskunnen hun toestemming te allen tijde herroepen. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet doorgegeven aan derden.

10. Kennelijke druk- en zetfouten binden WENZ niet.

11. Alle deelnemers stemmen in metbovengenoemde voorwaarden. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.